PRIVACY POLICY

PRIVACY & GDRP-POLICY:

Deze website zal overeenkomstig de nieuwe General Data Protection Regulation van de Europese Unie zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de opgegeven persoonsgegevens van de lezers en gebruikers van deze website. De Nederlandse benaming voor de GDPR regelgeving is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Met deze Europese verordening wordt de privacywetgeving gemoderniseerd. In de AVG staan regels over de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. Op 25 mei 2018 vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens en zijn de bepalingen van de AVG van toepassing. Zonder jouw toestemming verwerken wij geen persoonsgegevens. Je toestemming geef je door akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken, dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het gebruik van je gegevens vóór de intrekking. Wil je je toestemming intrekken? Dan verwijderen wij al jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk uit al onze systemen, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om gegevens te bewaren. Wanneer je ons verzoekt je gegevens te verwijderen, zullen wij je account helaas wel moeten sluiten.

De cookie wetgeving is van kracht in Europa. In de wetgeving is ook een aantal paragrafen opgenomen over internet cookies. Deze cookie wetgeving leidt tot minder surfgemak voor u als bezoeker en voor ons is de wet praktisch niet direct naar de letter van de wet uit te voeren.

Cookies zijn zeer kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ze zijn gekoppeld aan de webbrowser (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) op de computer waarmee u een website bezoekt. Cookies worden onder andere gebruikt om uw computer IP-adres te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om info te vergaren over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.  U kunt het gebruik van deze cookies weigeren als u dat zou willen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te activeren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van  bijna alle andere websites op het internet kunt benutten.

Hoe gebruiken wij cookies? Op Bitcoin Krediet wordt gebruik gemaakt van cookies. Veel van die cookies zijn nodig voor de functionaliteit van de site. Ze zorgen bijvoorbeeld dat u kunt inloggen zonder steeds opnieuw uw gebruikersnaam en wachtwoord te hoeven invoeren. Bestebank.org maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google.  Google Analytics maakt gebruik van “cookies”  om de site te helpen analyseren hoe onze bezoekers deze site eigenlijk gebruiken. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zodat we met behulp van Google’s service deze site kunnen verbeteren voor onze bezoekers.

Als u er voor zou kiezen om ons persoonlijke gegevens te geven in de hoedanigheid van een email of door het eventueel invullen van een formulier met uw persoonlijke info en dit vervolgens verstuurd via deze site, dan gebruiken wij deze informatie om uitsluitend alleen op uw bericht te antwoorden en om u te voorzien van het materiaal of de gegevens waar u om verzocht had. Het volgende doen wij nooit: wij delen, geven, verkopen of dragen geen persoonlijke gegevens over aan derde partijen mits de rechtbank dat van ons zou eisen.

Webbezoek Iedere keer dat u de website van Bitcoin Krediet bezoekt, zullen de technische gegevens van u opgeslagen worden in een zogenaamde log bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische gegevens, waaraan de maker van bestebank.org bijvoorbeeld kan zien hoeveel bezoekers de site heeft gehad.

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren:

Contactformulieren en mail. Wanneer u middels een contactformulier of via een e-mail contact met ons opneemt, worden deze toegestuurde gegevens bewaart totdat deze niet meer nodig zijn.

Gegevens Ondanks dat de privacy van de bezoeker heilig is en het beleid is dat de informatie die door Bitcoin Krediet wordt vergaard niet ter beschikking wordt gesteld aan derden, is er toch een uitzondering mogelijk. Wanneer de autoriteiten de beheerder van de site verplicht tot het vrijgeven van deze gegevens, zal de beheerder hier aan zijn verplichtingen moeten voldoen.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van deze privacy policy?

U kunt ons opdragen om u persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u bewaren; het verstrekken van dergelijke informatie is onderworpen aan:
(a) uw verzoek niet als ongegrond of buitensporig wordt bevonden, in welk geval een vergoeding van toepassing kan zijn; en
(b) de levering van het juiste bewijs van uw identiteit (voor dit doel zullen we meestal een fotokopie van uw paspoort accepteren die is gecertificeerd door een advocaat of bank plus een origineel exemplaar van een energierekening met uw huidige adres).
We kunnen persoonlijke informatie die u opvraagt, weigeren voor zover toegestaan ​​door de wet.
De rechten die u hebt volgens de wet op gegevensbescherming zijn:
(a) het recht op toegang;
(b) het recht op rectificatie;
(c) het recht om te wissen;
(d) het recht om de verwerking te beperken;
(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
(f) het recht op gegevensportabiliteit;
(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
(h) het recht om toestemming in te trekken.

Uw recht op toegang tot uw gegevens.
U hebt het recht om ons te vragen of wij al dan niet uw persoonlijke gegevens verwerken en om toegang te hebben tot de persoonlijke gegevens en eventuele aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, de categorieën persoonlijke gegevens die wij bijhouden en de ontvangers van die persoonlijke gegevens. U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens aanvragen. Het eerste exemplaar wordt kosteloos verstrekt, maar we kunnen een redelijke vergoeding vragen voor extra exemplaren.

Uw recht op rectificatie.
Als we onjuiste persoonlijke gegevens over u bewaren, hebt u het recht om deze onjuistheden te laten corrigeren. Waar nodig voor de doeleinden van de verwerking, hebt u ook het recht om onvolledige persoonlijke gegevens over u te laten invullen.

Uw recht om te wissen.
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonlijke gegevens die we over u hebben, te wissen. Dit zal zonder onnodige vertraging worden gedaan. Deze omstandigheden omvatten het volgende: het is niet langer nodig voor ons om deze persoonlijke gegevens te bewaren met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt uw toestemming in voor elke bewerking waarvoor toestemming vereist is; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter bepaalde algemene uitsluitingen van het recht op verwijdering, ook wanneer verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Uw recht om de verwerking te beperken.
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Dit is het geval waarbij: u niet denkt dat de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden juist zijn; uw gegevens worden onrechtmatig verwerkt, maar u wilt niet dat uw gegevens worden gewist; het is niet langer nodig dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren voor onze doeleinden, maar u hebt nog steeds die persoonsgegevens nodig met betrekking tot een juridische claim; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking en wacht tot dat bezwaar wordt geverifieerd. Als de verwerking om een ​​van deze redenen is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We verwerken het echter alleen om andere redenen: met uw toestemming; in verband met een juridische claim; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking.
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover onze wettelijke basis voor de verwerking is dat deze noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is verleend; of de doeleinden van onze legitieme belangen of die van een derde partij. Als u bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij we in staat zijn om: overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aan te tonen, en dat deze legitieme gronden uw belangen, rechten en vrijheden schenden; of de verwerking in verband staat met een rechtsvordering.

Uw recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
U kunt ons te allen tijde opdragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.
In de praktijk gaat u gewoonlijk uitdrukkelijk vooraf akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, of bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden. Als u bezwaar maakt, stoppen we met het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dit doel.

Uw recht om bezwaar aan te tekenen voor statistische doeleinden.
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

Geautomatiseerde gegevensverwerking.
In de mate dat de wettelijke basis waarop wij voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens vertrouwen, toestemming is en de verwerking geautomatiseerd is, hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U hebt echter mogelijk dit recht niet als dit de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten.

Klagen bij een toezichthoudende instantie.
Als u denkt dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Recht op intrekking van de toestemming.
Voor zover de wettelijke basis waarop wij voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens vertrouwen, toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Uw rechten uitoefenen.
U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen naast de andere hierboven genoemde methoden.

Onze contact gegevens en details:

Bitcoinkrediet.nl is een handelsnaam van LiBerBits Ltd. Het beheer van deze site is ook in handen van LiBerBits. Het bedrijf is gevestigd in Malta met bedrijfsnummer C81188 en met als postadres Triq Wied Ghomor, STJ 2043 St. Julians, Malta.

U kunt contact met ons opnemen:
(a) per post, met gebruikmaking van het hierboven vermelde postadres;
(b) gebruik van ons website contactformulier;
(c) telefonisch, op het contactnummer dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd; of
(d) per e-mail, met gebruik van het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd.

Privacyfunctionaris

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (Privacy Officer) om toezicht te houden op de naleving van dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de Privacy Officer.

Voor verdere vragen over deze privacy policy bent u welkom om contact op te nemen met de beheerder.

Lees ook de disclaimer van Bitcoin Krediet.